جآده باشد؛ دریآ باشد؛ جنگل باشد؛ تو باشی و من باشم؛ همین!

فقط 数字 のデコメ絵文字 روز دیگه...