درخواست رمز اینجا!

به طبع اگه حس خوبی به شخصی داشته باشم بهش رمز رو میدم!


تاریخ 96/12/5 رمز عوض شد!

هیچ لزومی نداره همه از حال و روزم خبر داشته باشن. خوبه واسه بعضی آدم ها بی حضور باشم...