به نام او که آنقدر آه کشیدم ، تا تــو را برای من فرستاد ...