امروز، چهاردهم تیر،

روز قلـم رو به همه نویسنده ها و کسایی که به هر نحوی دستی به قلم دارن،

تــبریک میگم.