وقتی عطر خوش بهــــآر در مَشام ها می پیچد،

احساس تازگی و سرزنگی، آرامش و خوشبختی تمام وجودمآن را لبریز می کُند...

آرزویم برایتـان، همیشگی ماندن این حس های زیباست.

سال نــو مُبارکـــ

سفره هفت سین (1396)